15 C
Aghjabadi
Şənbə, May 21, 2022

“Yuxundakı dünya”nın poetik əlvanlığı – Yahya Abbasov yazır

Hər hansı şair ədəbiyyata gələndə özü ilə təzə nəfəs, hələ edilməmiş ifadə formaları və çalarları gətirməsə, sənətdə ayaq tutub yeriyə bilməz. Sənətkar təzə söz və təzə duyğularla özünü ifadə edəndə öz üslubunu yaratmış olur. Yaradıcılığının sonuna kimi şair öz üslubuna sadiq qalır. Onore de Balzak da “Üslub güzgüyə bənzəyir, nə qədər çox silsən, o qədər çox parıldayar” – deyəndə yaradıcılıq üçün üslubu əsas şərt kimi göstərir.

Bu yaxınlarda gənc şair Gündüz Sevindiyin üçüncü kitabı – “Yuxundakı dünya” əlimə keçdi. Kitabdakı şeirləri oxuduqca şairin üslub özünəməxsusluğunun, aydınlığının və möhkəmliyinin şahidi oldum. Öz üslubun varsa, demək sən şair kimi varsan.

Gündüz Sevindik lirik şairdir!

Ədəbiyyatımızda “kökü ulu qaynaqlara bağlı” (Qoca Xalid) olan lirikanın çoxəslik ənənəsi var. Dayanmadan çağlayan bir ümmanın – zəngin lirik dünyanın içindən çıxıb öz üslubunu yaratmaq günümüzdə təqdir olunası hadisədir.

Gündüz Sevindiyin üslubunu şərtləndirən amillərdən biri şeirlərindəki yığcamlıqdır. Onun şeirlərində hissi, duyğunun az sözlə çatdırmaq minimum səviyyədədir.

Orası doğrudur ki, tədqiqatçılar lakonikliyi yaradıcılıq üçün üslubi məqam, üslub şərti kimi göstərmirlər. Ancaq nəzərə alsaq ki, yığcamlıqda obrazlılıq daha güclü olur. Ədəbiyyatın ən başlıca meyarının lakonik lirikada ehtiva olunması onun üslub şərti kimi dəyərləndirilməsinə zəmanət verir. Çünki  “lirika ani və qüvvətli həyəcanların məhsuludur” (“ədəbiyyat nəzəriyyəsi” dərsliyi). Deməli, əsl şeirin mayasını qüvvətli həyəcanlar təşkil edir. Qəlbi titrədən əlahəzrət həyəcan isə uzun-uzadı ola bilməz.

Lirik şeirdə söz sahibinin poetik duyumdan artıq dediyi nə varsa, bu iki ölçü artıq geyilən paltara və ya əldə altıncı barmağa bənzəyir.
Ümumiyyətlə, yığcamlıq şeir sənətinin mahiyyət və təzahür aspektidir və yüzilliklərin bədii təcrübəsində təsdiq olunub.

Gündüz Sevindiyin Somalidən olan ac uşağa ünvanladığı şeirdə sevgi də var, dərd var, can yanğısı da, sözə məhəbbət də:

Sənin göz yaşın qurumaz,
Mənimsə duam, diləyim.
Sənin gözünü doyurmaz,
Mənim bu yavan çörəyim.

Şeirdəki misralar və misralardakı sözlər bir-birinə pərçimlənib. Şeirdəki  daxili  intonasiya və ritm  məzmuna   köklənib. Sanki  lirik qəhrəman Somalili  ac uşağı qucağında  yatdırmağa  tələsir. İntonasiya  yüyürəkdir, itidir. “Dön quşa”, “beləcə” sözlərinin özündə xəfif bir yel  yüngüllüyü var.

Aşağıdakı məzmunun bədii həllinə nəzər salaq:

Yalanlar bal dadıb keçdi,
Keçənlər aldadıb keçdi…
Üstümdən adladı keçdi,
Böyründən keçmədiklərim.

Yol bilib keçdilər məni,
Ölçdülər, biçdilər məni,
Fərq qoyub seçdilər məni,
Fərq qoyub seçmədiklərim.

Bu gözünüz, bu qaşınız,
Bu başınız, bu daşınız…
Nəyim var, halal xoşunuz,
Ay suyun içmədiklərim.

Bu şeirin həcmi mövzunun boyuna biçilib. Yəni forma ilə məzmun vəhdəti yetərincə həll olunub.

Gündüz Sevindiyin kitabını dərdlə hörülmüş çələng adlandırmaq olar. Bu dərdi bənd-bənd, misra-misra, hətta söz-söz incələdikcə düşünürsən ki, insanın mənəvi iztirabları, ictimai dərdi sonsuzdur, ölçüsüzdür.

Çəkməliyəm axıradək,
Ömrümə hördüyüm dərdi…
…Dərd doğulur sətir-sətir,
Yağır sözümdən süzülür…

***

Bulanıq ömrümdən göz yaşı kimi,
Min dəfə süzüldüm, duruldum axı.
Qara kəsək kimi, çay daşı kimi,
Dərdin divarına hörüldüm axı….

İctimai dərddən, xəyalda canlanan dərddənsə, görünəni ifadə etmək və oxucunu bu dərdə şərik qoşmaq daha çətindir. Bu dərdi yaşamalısan ki, sözün bədii gücü möcüzə yarada bilsin.

Məşhur bir rəssamdan soruşurlar: atın şəklini çəkmək asandır, yoxsa şeytanın? Rəssam deyir, əlbəttə şeytanın. Çünki atı hamı tanıyır. Çəkib göstərsən, hərə bir qulp qoyacaq. Şeytanı isə  görən olmayıb. Nə cür çəksən, inanacaqlar.

Gündüzün mücərrədçilikdən tam uzaq olan dərd obrazı yaşadığımız günün dərdidir:

Kəsir vücudunu qışın sazağı,
Yatdığı yerdəcə donur az qala,
Hardasa görmüşəm mən bu uşağı –
…Xocalı…
Mən səni tanıdım, bala!!!

Gündüz Sevindik müraciət etdiyi janrların bolluğu ilə öyünə bilər. Qoşma, gəraylı, çarpaz dördlük, sərbəst şeir, qəzəl, təxmis, bəhri-təvil, mənsur şeir, aforizm kimi janrlar Gündüzün poetik təfəkkürünün özünü ifadə formalarıdır.

Şeirin, ümumiyyətlə, bədii ədəbiyyatın nisbətən az oxunduğu günümüzdə onlarla (bəlkə yüzlərlə) şeir kitabını oxuyub arasından əsl bədii nümunələri seçəsi oxucu yox səviyyəsindədir. Əlbəttə, söhbət mütəxəssisdən deyil, kütləvi oxucu auditoriyasından gedir.

Bəsit və yarımçıq duyğulardan doğulan bədii nümunə oxucunu, təbii ki, yarıtmır. Şerin yazılışı birbaşa ruhla bağlı olduğu üçün oxunuşu da ruhla bağlıdır. Ruhu təmin olunmayan kəs elə həmin andaca şeirdən “küsür”.

Xüsusən, bu xalqın ruhunu min illər boyu həm məzmun, həm də formaca zərgər dəqiqliyi ilə yazılan şeirə kökləyiblər.

Şeirin ən başlıca vəzifəsi insanların zövqünü oxşamaqdır. Zövqləri oxşayıb ürəklərdə qərar tutan şeir yüksək obrazlılığa söykənir. Obrazlılıq məcazlar sisteminin  (daha çox təşbeh və metaforların)  şeirin mətninə və ahənginə maksimum uyğun tapılmasıdır.

Gündüz Sevindiyin “Leylalar” şeirindən alınmış kiçik bir parçada yerləşən sözlərin məna cəhətdən bağlanması çox təbii görünür:

Biz doğulanda dünyadan 
Çiçək qoxusu gəlirdi.
Biz doğulanda müharibələrin,
Sərhədlərin, raketlərin
Yuxusu gəlirdi, yuxusu…
Hakim idi dünyanın hər şeyinə
Leyla çalan çiçək qoxusu.
Həkim idi qırğınların,
Müharibələrin əbədiyyət yuxusu…

Gündüzün şeirlərində işlənən “Ömür od üstə bişməkdə”, “Sevgi yükdü, bəxtin qapan”, “Gəl indi zövq alaq dərd-sərimizdən”, “Özümü əlimdən salıb itirdim”, “Saçım-saqqalım da sözünü dedi”, “Əridim bir şirin baxışın altda”, “Ruha möhürlənmiş nəfəs”, “Vətənin şeirini Mübariz yazdı” və başqa çoxlu sayda məcazlar məzmun-məqsəd-ahəng müvazinətini tamamlayan bədii kəşflərdir.

1960-cı illərdə qismən, 70-ci, 80-cı illərdə daha sürəkli şəkildə şeirə gələn və oturuşan novellaçılıq bu gün də bədiiliyin, emosionallığın yüksək faizlə təminatını təşkil edən amillərdəndir. Şeirin mətləbi finalda açılır, oxucunun gözləmədiyi şəkildə tamamlanır. Bu mənada cavan şairimizin şeirlərini “lirik novellalar” adlandırmaq olar. Gündüz Sevindiyin şeirlərində novellalıq günün və poeziyanın tələbi kimi öz missiyasını yerinə yetirir.
“Gözlərim yada düşmədi”, “Söz…söz”, “Qoru məni”, “Ağlama”, “Məni səbrimdə az sına” və başqa şeirlərində gözlənilməz sonluqlar sanki möhürlənmiş naxışlardır.

Belə şeirlər orijinal görünür və şairin üslubunu müyyənləşdirməkdə bir növ açar rolunu oynayır. Şeir boyu lirik ovqat öz adi və sadə axarında gedir və birdən finaldakı heyrət şairin cəsarəti effektini verir. Gündüzün “At ili” şeirində olduğu kimi. Şeirin finalında şairin poetik tapıntısı maraq doğurur:

Zülmdə, ağrıda tapırsan məni,
Adın kəm bəxtimə səddi, qənimdi.
35 ildir ki, “çapırsan” məni,
Yetər, ay “At ili”, növbə mənimdi.

Gündüz Sevindiyin qəzəlləri, təxmisləri və şeirlərində küçə obrazı başqa bir yazının mövzusu olduğu üçün kitabda əhəmiyyətsiz kimi görünən bir-iki iradımı deməklə kifayətlənirəm.

Orası doğrudur ki, şairə şeir yazmağı  yalnız şair öyrədə bilər. Başqasının buna səlahiyyəti çatmır. Mən də bu fikirdən tamamilə uzağam. Amma atalar deyib ki, eyibsiz gözəl olmaz.

Şairin qəzəllərinin birində “Qoy qalsın” rədifi ağır səslənir. Düzdür, rədifdə “q” səsinin yaratdığı alliterasiya görünür. Özü də, istər xalq danışıq dilində, istərsə də bədii mətndə “q” samitinin alliterasiyası digər samitlərin səs harmoniyasından güclü olur. Amma bu qəzəldə “qoy qalsın” rədifi tələffüz çətinliyi yaradır:

Gətir, “yox” söyləmə, saqi, 
demə peymanə qoy qalsın,
Ki, canım bir ömürlük 
məst ola məstanə, qoy qalsın.

Kitabdakı “Hələ çox kiçikdi dünya” şeirində birinci bəndin son iki misrası belədir:

Bir ev həsrətimi çəkməz, 
Axtarmaz, itirməz məni.

Nəsnələr itirilir, sonra axtarılır. Xalqın dilində də “heç məni itirib-axtarmırsan” şəklindədir.

Mənim şairlə şəxsi tanışlığım yoxdur (olsa, yaxşı idi). Və bu yazıda xırda-xuruş qüsurları göstərməyə də bilərdim. Ancaq şair şeirində görünər. Şeirlərinin içindən onun insanı anlayan mərd çöhrəsinin boylandığını gördüm…

Gündüz bədii sözün əsgəridir! Əsl poeziyanın ağır yükünü çiynində daşımağa hazır dayanmış müsəlləh əsgər. Öz şəxsiyyəti və poeziyası ilə milli zəminə, kökə bağlı olan cavan şairimizə sağlam həyat və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram!

Xəbər lenti

“Fədakarlar bir amalın uğrunda” kitabının təqdimatı keçirilib

Mayın 21-də Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin sektor müdiri,  Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Aydın Tağıyevin...

Azərbaycan sülhə, təhlükəsizliyə və sabitliyə sadiqdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevmayın 18-də Litva Prezidenti Gitanas Nausadının ölkəmizə səfəri ilə əlaqədar mətbat üçün bəyanat verib.  Ölkə Prezidenti bildirib...

“Çempionumuz” layihəsi çərçivəsində növbəti görüş

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan İdman Könüllüləri İctimai Birliyi tərəfindən təsdiq edilmiş birgə əsasnaməyə müvafiq...

Deyimlərimiz, kəlamlarımız

         Bədii yaradıcılıq xalqımızın ruhunda, canındadır. Lap qədimdən bu günə qədər qaynayıb-daşan, axıb-coşan bu yaradıcılıq çeşməsi bitib-tükənmək bilmir. Zəngin məna çalarlarına malik...

Avşar elinin tarixi

         Fəzlullah Rəşidəddin (“Cəmiəttəvarix”), Yazıçıoğlu Əli (“Səlcuqnamə”) və Əbülqazi Bahadır Xan Xivəliyə (“Şəcəreitərakimə”) görə Avşar adının anlamı “işlərini cəld görən və ova...

Kümçülərə 877 qutu barama qurdu paylanılıb

         Respublikamızda barama istehsalına yüksək dövlət diqqət və qayğısından ruhlanan rayon kümçüləri 2022-ci təsərrüfat ilində  də bu mühüm kampaniyaya böyük həvəslə qoşulublar.

Şəhidlərin xatirəsi əbədiləşdirilib

         Rayonun İmamqulubəyli kəndində Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidləri Hidayət Kərimov, Cavanşir Zeynalov, Savalan Kərimov, Yadigar Bəşirov və Röyal Baxşəliyevin xatirələrini əbədiləşdirmək məqsədi...

ZƏFƏR QURULTAYI UĞURLU SİYASƏTİN NƏTİCƏSİDİR

https://www.youtube.com/watch?v=dqfE9owZVPk&t=71s

Kürdəmirdə baş verən avtoqəzada Ağcabədi sakinləri xəsarət alıb

Hadisə bu gün səhər Ağsu-Kürdəmir-İmişli avtomobil yolunun rayonun Atakişili kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, “Mercedes” markalı minik avtomobilinin sürücüsü İmişli...

“Rəqəmsal icra hakimiyyəti”

“Rəqəmsal icra hakimiyyəti” portalı istifadəyə verilib. Portal vətəndaş qəbulu, xidmətlər, elektron iştirakçılıq və məlumatlandırma bölmələri olmaqla 4 istiqamətdə vətəndaşlara xidmət göstərir.

Şərhlər